Blessings Beautiful thought

सुंदर सुविचार  आपण ज्याची इच्छा करतो प्रत्येकवेळी तेच आपल्याला मिळेल असे नाही परंतु नकळत बऱ्याच वेळा
आपल्याला असं काहीतरी मिळतं ज्याची कधीच अपेक्षा नसते, यालाच आपण केलेल्या चांगल्या कामाबद्धल
मिळालेले आशिर्वाद असे म्हणतो.

Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...